Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dokumenty

Archív

Štatút obce Ptičie

  stiahnuť (92 kB, vo formáte PDF)

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Ptičie
  stiahnuť (57 kB, vo formáte PDF)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Ptičie
  stiahnuť (81 kB, vo formáte PDF)

Informačná povinnosť o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
  stiahnuť (615 kB, vo formáte PDF)

Plán Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja obce Ptičie na roky 2019-2025 s výhľadom do roku 2028

  stiahnuť (1.6 MB, vo formáte PDF)

Ohlásenie drobnej stavby - tlačivo

stiahnuť

stiahnuť

VZN o umiestňovaní volebných plagátov

stiahnuť

Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov 

stiahnuť

Záverečný účet obce Ptičie za 2019

stiahnuť

Návrh záverečného účtu obce Ptičie za rok 2019

stiahnuť

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu podá §39b, 36 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

stiahnuť

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu podľa §39b, 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

stiahnuť

Výrub drevín

stiahnuť

Výpočet vytriedenia komunálnch odpadov 2019

stiahnuť

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu 2020

  stiahnuť (89 kB, vo formáte PDF)

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

stiahnuť

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2020

  stiahnuť (89 kB, vo formáte PDF)

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórkz obce Ptičie na 1. polrok 2020

stiahnuť

Návrh rozpočtu obce Ptičie na rok 2020

 stiahnuť

PRIESKUM TRHU - zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác a tovarov

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie ponuky

Predmet zákazky:

"Detské ihrisko v obci Ptičie

Výzva ihrisko

Príloha č.3

SaTS

Príloha č.1

pticie situacia

Príloha č.2

Technická správa

Pticie pôdorys

Kolotoč

TL nerez

TL fitness

Reťazová dvojhojdačka

TL pružinová hojdačka

TL vežová zostava

TL lavička s operadlom

TL vlačik s tunelom

TL zetko s lanom

Záverečný účet obce Ptičie za rok 2018

 stiahnuť

Záverečný účet obce Ptičie za rok 2018 - návrh

 stiahnuť

Súhlas na výrub drevín

stiahnuť

stiahnuť

stiahnuť

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov

  stiahnuť

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu 2019

  stiahnuť

Rozpočet obce Ptičie na rok 2019

  stiahnuť

Plnenie rozpočtu Ptičie za rok 2018

  stiahnuť

Rozpočet obce Ptičie na rok 2018

  stiahnuť ( 214kB, vo formáte PDF)

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2018
  stiahnuť (110 kB, vo formáte PDF)

Záverečný účet obce za rok 2017
  stiahnuť ( 366kB, vo formáte PDF)

Rozpočet obce Ptičie na rok 2017
  stiahnuť ( 790kB, vo formáte PDF)

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2017
  stiahnuť (100 kB, vo formáte PDF)

Dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016
  stiahnuť (215 kB, vo formáte PDF)

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2015
  stiahnuť (100 kB, vo formáte PDF)

VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Ptičie
  stiahnuť (417 kB, vo formáte PDF)

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2015
  stiahnuť (87 kB, vo formáte PDF)

Dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2015
  stiahnuť (67 kB, vo formáte PDF)

Rozpočet obce Ptičie na rok 2015
  stiahnuť (191 kB, vo formáte PDF)

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ptičie
  stiahnuť (225 kB, vo formáte PDF)

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2014
  stiahnuť (87 kB, vo formáte PDF)

Rozpočet obce Ptičie na rok 2014
  stiahnuť (21 kB, vo formáte PDF)

Dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2014
  stiahnuť (21 kB, vo formáte PDF)

Návrh dodatku k VZN o poskytovaní dotácií pre CVČ na rok 2013
  stiahnuť (70 kB, vo formáte PDF)

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2013
  stiahnuť (70 kB, vo formáte PDF)

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2013
  stiahnuť (70 kB, vo formáte PDF)

Rozpočet obce Ptičie na rok 2013
  stiahnuť (30 kB, vo formáte PDF)

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2012
  stiahnuť (193 kB, vo formáte PDF)

Doplnok č.1/2011 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 02/2009
  stiahnuť (37 kB, vo formáte PDF)

Všeobecne záväzné naradenie č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ptičie 
  stiahnuť (221 kB, vo formáte PDF)

Dodatok  č. 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Ptičie Č.1/2010  O poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce Ptičie pre materskú školu a školské zariadenie na území obce / súkromné centrum voľného času
  stiahnuť (74 kB, vo formáte PDF)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o záväznej časti Územného plánu obce Ptičie s premietnutím záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ptičie
  stiahnuť (64 kB, vo formáte PDF)

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce Ptičie pre materskú školu a školské zariadenie na území obce (SCVČ) na rok 2010 
  stiahnuť (127 kB, vo formáte PDF)

Výzva na predkladanie ponúk - Ptičie úprava potokov
  stiahnuť (106 kB, vo formáte PDF)

Dodatok k VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce Ptičie pre SCVČna území obce na rok 2012
  stiahnuť (41 kB, vo formáte PDF)

VZN o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na území obce Ptičie
  stiahnuť (54 kB, vo formáte PDF)