Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dokumenty

  Archív

  Štatút obce Ptičie

    stiahnuť (92 kB, vo formáte PDF)

  Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Ptičie
    stiahnuť (57 kB, vo formáte PDF)

  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Ptičie
    stiahnuť (81 kB, vo formáte PDF)

  Informačná povinnosť o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
    stiahnuť (615 kB, vo formáte PDF)

  Plán Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja obce Ptičie na roky 2019-2025 s výhľadom do roku 2028

    stiahnuť (1.6 MB, vo formáte PDF)

  Ohlásenie drobnej stavby - tlačivo

  stiahnuť

  stiahnuť

  VZN o umiestňovaní volebných plagátov

  stiahnuť

  Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov 

  stiahnuť

  Záverečný účet obce Ptičie za 2019

  stiahnuť

  Návrh záverečného účtu obce Ptičie za rok 2019

  stiahnuť

  Oznámenie o začatí územného konania na stavbu podá §39b, 36 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

  stiahnuť

  Oznámenie o začatí územného konania na stavbu podľa §39b, 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.

  stiahnuť

  Výrub drevín

  stiahnuť

  Výpočet vytriedenia komunálnch odpadov 2019

  stiahnuť

  Harmonogram odvozu komunálneho odpadu 2020

    stiahnuť (89 kB, vo formáte PDF)

  VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

  stiahnuť

  Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2020

    stiahnuť (89 kB, vo formáte PDF)

  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórkz obce Ptičie na 1. polrok 2020

  stiahnuť

  Návrh rozpočtu obce Ptičie na rok 2020

   stiahnuť

  PRIESKUM TRHU - zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác a tovarov

  podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

  Výzva na predloženie ponuky

  Predmet zákazky:

  "Detské ihrisko v obci Ptičie

  Výzva ihrisko

  Príloha č.3

  SaTS

  Príloha č.1

  pticie situacia

  Príloha č.2

  Technická správa

  Pticie pôdorys

  Kolotoč

  TL nerez

  TL fitness

  Reťazová dvojhojdačka

  TL pružinová hojdačka

  TL vežová zostava

  TL lavička s operadlom

  TL vlačik s tunelom

  TL zetko s lanom

  Záverečný účet obce Ptičie za rok 2018

   stiahnuť

  Záverečný účet obce Ptičie za rok 2018 - návrh

   stiahnuť

  Súhlas na výrub drevín

  stiahnuť

  stiahnuť

  stiahnuť

  Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov

    stiahnuť

  Harmonogram odvozu komunálneho odpadu 2019

    stiahnuť

  Rozpočet obce Ptičie na rok 2019

    stiahnuť

  Plnenie rozpočtu Ptičie za rok 2018

    stiahnuť

  Rozpočet obce Ptičie na rok 2018

    stiahnuť ( 214kB, vo formáte PDF)

  Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2018
    stiahnuť (110 kB, vo formáte PDF)

  Záverečný účet obce za rok 2017
    stiahnuť ( 366kB, vo formáte PDF)

  Rozpočet obce Ptičie na rok 2017
    stiahnuť ( 790kB, vo formáte PDF)

  Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2017
    stiahnuť (100 kB, vo formáte PDF)

  Dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016
    stiahnuť (215 kB, vo formáte PDF)

  Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2015
    stiahnuť (100 kB, vo formáte PDF)

  VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Ptičie
    stiahnuť (417 kB, vo formáte PDF)

  Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2015
    stiahnuť (87 kB, vo formáte PDF)

  Dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2015
    stiahnuť (67 kB, vo formáte PDF)

  Rozpočet obce Ptičie na rok 2015
    stiahnuť (191 kB, vo formáte PDF)

  VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ptičie
    stiahnuť (225 kB, vo formáte PDF)

  Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2014
    stiahnuť (87 kB, vo formáte PDF)

  Rozpočet obce Ptičie na rok 2014
    stiahnuť (21 kB, vo formáte PDF)

  Dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2014
    stiahnuť (21 kB, vo formáte PDF)

  Návrh dodatku k VZN o poskytovaní dotácií pre CVČ na rok 2013
    stiahnuť (70 kB, vo formáte PDF)

  Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2013
    stiahnuť (70 kB, vo formáte PDF)

  Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2013
    stiahnuť (70 kB, vo formáte PDF)

  Rozpočet obce Ptičie na rok 2013
    stiahnuť (30 kB, vo formáte PDF)

  Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2012
    stiahnuť (193 kB, vo formáte PDF)

  Doplnok č.1/2011 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 02/2009
    stiahnuť (37 kB, vo formáte PDF)

  Všeobecne záväzné naradenie č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ptičie 
    stiahnuť (221 kB, vo formáte PDF)

  Dodatok  č. 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Ptičie Č.1/2010  O poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce Ptičie pre materskú školu a školské zariadenie na území obce / súkromné centrum voľného času
    stiahnuť (74 kB, vo formáte PDF)

  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o záväznej časti Územného plánu obce Ptičie s premietnutím záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ptičie
    stiahnuť (64 kB, vo formáte PDF)

  Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce Ptičie pre materskú školu a školské zariadenie na území obce (SCVČ) na rok 2010 
    stiahnuť (127 kB, vo formáte PDF)

  Výzva na predkladanie ponúk - Ptičie úprava potokov
    stiahnuť (106 kB, vo formáte PDF)

  Dodatok k VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce Ptičie pre SCVČna území obce na rok 2012
    stiahnuť (41 kB, vo formáte PDF)

  VZN o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na území obce Ptičie
    stiahnuť (54 kB, vo formáte PDF)