English
Zmenšiť textZväčšiť text

Predstavitelia obce

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce zo dňa 29. 10. 2022

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 535
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 217
Počet platných hlasovacích lístkov pre volľby:
Poslancov obecného zastupiteľstva 205
Starostu obce 174
Celková volebná účasť 40.56%

Starosta obce

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Postavenie a kompetencie starostu upravujú ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta obce na volebné obdobie 2022 - 2026

Poradie Meno a priezvisko Strana Počet hlasov
1. Martin Dzemján HLAS-SD, SMER-SD 174

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradená pôsobnosť uvedená v ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä jeho prípravu rokovania, spôsob uznášania sa a voľby orgánov upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Na prijatie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

Poslanci do obecného zastupiteľstva volebné obdobie 2022 – 2026

Poradie Meno a priezvisko Strana Počet hlasov
1. Ing. Tatiana Kalaninová KDH 159
2. Michal Dudič KDH 117
3. Tomáš Patarák OĽANO. NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA 113
4. Ing. Mária Husťaková HLAS-SD 100
5. Miroslav Mato HLAS-SD 97
6. Miloš Jakubov NEKA 94
8. Martin Zaremba SME RODINA 71
9. Ing. Branislav Babinec SME RODINA 70
10. Lenka Romžová SMER-SD 60