SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

Ptičie sa môže ako jedna z mála obcí pochváliť svojou bohatou históriou, ktorú ilustruje nález 237 keltsko-dáckych mincí s celkovou hmotnosťou takmer 3 kg. V materiáloch o vzniku a histórii obce Ptičie, ktoré sú uložené v Zemplínskom župnom archíve v Sátoraljaújhely, je ako osada uvedená v roku 1273, ako obec od roku 1451.

V kronike sa spomína aj hrad Peteche, ktorý dostal Jáko z Michaloviec, prapredok Sztárayovcov, od kráľa Štefana. Neskôr Ptičie patrí do Humenského panstva a pamiatka na hrad celkom zanikla. Traduje sa, že stál na mieste zvanom Sobutka, ktoré sa nachádza v časti lesa nad kultúrnym domom.

Od 17. do polovice 19. storočia patrilo Ptičie Csákyovcom, neskôr Szapáryovcom. V roku 1715 bolo v obci obývaných štrnásť a opustených jedenásť domov, o 72 rokov neskôr tu žilo vo vyše 50 domoch 435 ľudí a za ďalších štyridsať rokov pribudlo 25 domov a 143 obyvateľov. Živili sa prácou v rozsiahlych lesoch a poľnohospodárstvom.

Z dokumentov Zemplínskej stolice z roku 1898 je zrejmé, že obec patrila k Humenskému panstvu a v prípade, ak by bolo porušené rozhodnutie v prospech katolíckeho štátu, musela by zaplatiť superiorovi Humenského jezuitského kolégia 1700 zlatých. ak by to obec odmietla, mohli ju jezuiti obsadiť a užívať všetky zisky z nej plynúce, ako aj obec predať pri zachovaní práva získať ju späť za 20 tisíc zlatých. Napísané v Užhorode 2. júla 1615.

V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol z roku 1802 zasvätený Blahoslavenej Panne Márii. Do roku 1802 Ptičie patrilo k humenskej farnosti. Roku 1802 sa stalo miestnym kaplanstvom a od roku 1810 je samostatnou farnosťou s filiálkami Chlmec a Kamienka.

Koncom 19. a začiatkom 20. storočia tu mali majetky Andrássyovci, ku ktorým patrili aj kúpele Szirtalja, ktoré navštevovali mnohí z okolia, zvlášť z Humenného. Spomínané kúpele sa nachádzali na miestach dnešnej opustenej reštaurácie na Podskalke. Boli majetkom Karola Andrassyho, ktoré zdedila jeho manželka Etelka Szaparyová a jej syn gróf Manó Andrassy. V súpise majetku z roku 1872 sa uvádza, že v obci vlastní majetok v hodnote 3728 zlatých a ďalší majetok sa nachádza v samote na Podskalke, kde je horáreň z kameňa so šindľovou strechou a kúpeľná budova z kameňa a tehál s tanečnou sálou a kotolňou. Cena nehnuteľností predstavovala 7198 zlatých.

V rokoch 1900 - 1910 sa veľa obyvateľov vysťahovalo za prácou do USA, Kanady či Argentíny. V jednej z týchto rodín má korene aj známy americký herec Paul Newman.

Písal sa rok 1914, keď Európu zachvátil vojnový požiar. Aj z Ptičieho odchádzajú na vojnu 19 muži. títo vojaci boli roztrúsení po celej Európe. Osem z nich padlo a siedmi boli zajatí. Počas vojny sa vyskytli rozličné choroby. Najmä ovčie kiahne usmrtili mnoho obyvateľov. I keď ľudia mali peniaze, nebolo čo kúpiť. Poniektorí chodievali za obilím až ku Trebišovu. Vtedajší duchovný Jozef Stráňavský odišiel v čase vojny do Sátoraljaújhely, kde túto vojnu prežil.

Od roku 1938 do roku 1945 zúrila 2. svetová vojna. Z radov občanov si vojna vyžiadala jednu obeť. Ptičie bolo oslobodené 25. novembra 1944.

Dňa 5. augusta 1951 bol krásny letný deň. Bola nedeľa a už od skorých ranných hodín slnko pripekalo. Na poludnie sa horúčava stupňovala. V popoludňajších hodinách sa zamračilo a zahrmelo nad Čiernou. Začala prietrž mračien a blesky neutíchali. Voda veľmi prudko stekala z lesov do údolí a vylievala sa z korýt riek. Začala so sebou brať ploty, chlievy a ošípané i dobytok idúci z pastvy domov. Polámala stromy, poodnášala búdky zo studní a poškodila cesty, domy i mosty. Na dolnom konci ako i v strednej časti obce na hlavnej ulici voda dosahovala v izbách do polovice. Dva domy boli podmyté a poškodené (Odplavená predná izba okrem strechy). Asi po troch hodinách začala búrka utíchať a hladina vody klesať. Nikto zo starých ľudí sa nepamätá na takúto hroznú povodeň. Úpravy ciest, najmä poľných trvali až do konca roka.

Dňa 2. novembra 1959 bola v obci menšia slávnosť. Do obce začal v uvedený deň premávať autobus. Na otvorení autobusovej linky sa zúčastnili predstavitelia ČSAD z Humenného i predstavitelia obce Ptičie. Občania sa tomu tešili, lebo už nemuseli dochádzať na križovatku vzdialenú 2 kilometre.

Dňa 24. februára prišli do obce pracovníci Východoslovenských elektrárni prekontrolovať elektrickú sieť v dedine. Po prekontrolovaní boli zistené závady na piatich miestach. Po ich odstránení bola obec zapojená na elektrickú sieť dňa 10. marca 1960. Dňa 14. septembra bol v obci zapojený obecný rozhlas. Stĺpy pre vedenie narúbali občania v lese. Všetci sa zúčastnili na kopaní jám pre stĺpy. Rozhlasové zariadenie zakúpil Obecný úrad. Zapojením miestneho rozhlasu zaniká v obci bubnovanie i tradičný bubeník.

V roku 1987 sa v obci začal stavať Kultúrny dom a o dva roky neskôr bol daný do užívania. Obsahuje dve zasadačky, veľkú spoločenskú sálu s javiskom a ozvučením s kapacitou dvesto ľudí. V jeho budove sídli Obecný úrad a Obecná knižnica.

plynofikáciou sa začalo v roku 1994.V rámci nej bol plyn zavedený aj do Odborného liečebného ústavu TBC a pľúcnych chorôb. a Domu sociálnych služieb na Podskalke. V roku 1996 bola plynofikácia ukončená.

29. októbra 2000 bol vysvätený dom smútku. Obyvatelia obce tým získali pekné miesto na dôstojnú rozlúčku so zosnulými. Zapojením každej domácnosti do stavby bol rozpočtový náklad 2,1 milióna korún zredukovaný na 1,9 milióna.

V súčasnosti sa v obci zrealizovala rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a chystá sa prestavba predajne potravín a pohostinstva, ktorú obec v roku 1998 odkúpila od Jednoty SD Humenné a v súčasnosti ju prenajíma. V rámci prestavby sa má na budove vybudovať podkrovie pre ubytovanie turistov.
Územný plán zóny obce ráta aj s výstavbou kanalizácie. Projektová dokumentácia je už vypracovaná, chýbajú však financie.

Sú dva pramene z ktorých pravdepodobne pochádza názov obce. V jednom z nich sa uvádza ako "Peteche" (maď.), podľa druhého je jej názov odvodený slovanského slova "Ptička" čiže vták (nárečovo ptak, ptačok, ptačik), pretože v blízkosti obce je les plný vtáctva.