English
Zmenšiť textZväčšiť text

Príroda

Chránené vtáčie územie Vihorlat

Chránené vtáčie územie je nový typ kategórie chráneného územia na Slovensku. Zahŕňa biotopy druhov vtákov európskeho významu a biotopy sťahovavých druhov vtákov za účelom zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania. CHVÚ Vihorlat je navrhované Ministerstvom životného prostredia SR na rozlohe 53 944 ha a zahŕňa prakticky celú rozlohu Vihorlatských vrchov (vrátane katastra obce Kamienka). Vyhláška o CHVÚ Vihorlat ešte nenadobudla platnosť.

Kyjovský prales

dňa 1.marca 2007 bola vyhlásená Krajským úradom životného prostredia v Prešove Prírodná rezervácia Kyjovský prales. Prírodná rezervácia má výmeru 397,4197 ha. Účelom vyhlásenia prírodnej rezervácie je zabezpečenie ochrany prirodzených procesov a neobmedzeného vývoja rastlinných a živočíšnych spoločenstiev, prioritných biotopov európskeho významu lipovo-javorové sutinové lesy, biotopov európskeho významu bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy a biotopov európskeho významu silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou nachádzajúcich sa v západnej časti Vihorlatských vrchov. Dňom účinnosti tejto vyhlášky stráca platnosť úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 3581/1974-OP z 27. mája 1974 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. Vďaka za rozšírenie pôvodnej rozlohy pralesa 53,4 ha na dnešnú rozlohu 397 ha patrí najmä členom lesoochranárskeho združenia VLK, ktorých niekoľkoročné úsilie bolo úspešne dovršené. Pri tejto príležitosti je potrebné zdôrazniť,že súhlasné stanovisko k danej iniciatíve dali Vojenské lesy a majetky Kamenica n. Cirochou a štát v zastúpení Ministerstva obrany SR.

Dňa 28. júna 2007 na konferencií Výboru pre svetové kultúrne dedičstvo UNESCO v novozélandskom Christchurchi bolo rozhodnuté zaradiť karpatské bukové pralesy na území Slovenska ( Kyjovský prales, Stužica, Havešová, Rožok ) a Ukrajiny na prestížny zoznam výnimočných svetových prírodných a kultúrnych pamiatok. http://whc.unesco.org/en/list/1133

Národná prírodná rezervácia Humenská

NPR je vyhlásená na ochranu suchomilných a teplomilných lesostepných a stepných spoločenstiev s dubom plstnatým na vedeckovýskumné a náučné ciele.  

Národná prírodná rezervácia Humenský Sokol

NPR má mimiriadne biolog. hodnoty. Vyhlásená je na ochranu zachovalých ukážok skalných, trávnatých a lesných rastlinných spoločenstiev s dubom plstnatým na ved.-výskum. a náučné ciele. Lokalita Sokol poskytuje optimálne podmienky pre xeroterm. vegetáciu.