Dokumenty na stiahnutie

Štatút obce Ptičie
 stiahnuť (121 kB, vo formáte PDF)

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Ptičie
 stiahnuť (143 kB, vo formáte PDF)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Ptičie
 stiahnuť (155 kB, vo formáte PDF)

Informačná povinnosť o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
 stiahnuť (615 kB, vo formáte PDF)


Rozpočet obce Ptičie na rok 2018
 stiahnuť ( 214kB, vo formáte PDF)

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2018
 stiahnuť (110 kB, vo formáte PDF)

Záverečný účet obce za rok 2017
 stiahnuť ( 366kB, vo formáte PDF)

Rozpočet obce Ptičie na rok 2017
 stiahnuť ( 790kB, vo formáte PDF)

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2017
 stiahnuť (100 kB, vo formáte PDF)

Dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2016
 stiahnuť (215 kB, vo formáte PDF)

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2015
 stiahnuť (100 kB, vo formáte PDF)

VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Ptičie
 stiahnuť (417 kB, vo formáte PDF)

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2015
 stiahnuť (87 kB, vo formáte PDF)

Dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2015
 stiahnuť (67 kB, vo formáte PDF)

Rozpočet obce Ptičie na rok 2015
 stiahnuť (191 kB, vo formáte PDF)

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ptičie
 stiahnuť (225 kB, vo formáte PDF)

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2014
 stiahnuť (87 kB, vo formáte PDF)

Rozpočet obce Ptičie na rok 2014
 stiahnuť (21 kB, vo formáte PDF)

Dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2014
 stiahnuť (21 kB, vo formáte PDF)

Návrh dodatku k VZN o poskytovaní dotácií pre CVČ na rok 2013
 stiahnuť (70 kB, vo formáte PDF)

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad na rok 2013
 stiahnuť (70 kB, vo formáte PDF)

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2013
 stiahnuť (70 kB, vo formáte PDF)

Rozpočet obce Ptičie na rok 2013
 stiahnuť (30 kB, vo formáte PDF)

Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2012
 stiahnuť (193 kB, vo formáte PDF)

Doplnok č.1/2011 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 02/2009
 stiahnuť (37 kB, vo formáte PDF)

Všeobecne záväzné naradenie č. 2/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ptičie 
 stiahnuť (221 kB, vo formáte PDF)

Dodatok  č. 1 k všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Ptičie Č.1/2010  O poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce Ptičie pre materskú školu a školské zariadenie na území obce / súkromné centrum voľného času
 stiahnuť (74 kB, vo formáte PDF)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o záväznej časti Územného plánu obce Ptičie s premietnutím záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ptičie
 stiahnuť (64 kB, vo formáte PDF)

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce Ptičie pre materskú školu a školské zariadenie na území obce (SCVČ) na rok 2010 
 stiahnuť (127 kB, vo formáte PDF)

Výzva na predkladanie ponúk - Ptičie úprava potokov
stiahnuť (106 kB, vo formáte PDF)

Dodatok k VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov obce Ptičie pre SCVČna území obce na rok 2012
 stiahnuť (41 kB, vo formáte PDF)

VZN o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a o pripojení nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu na území obce Ptičie
stiahnuť (54 kB, vo formáte PDF)